راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

اجرای فرمان‌های کنسول برای Ruby

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

به عنوان کاربر Bitnami وارد کنسول سرور شوید  و دستور را به حالت عادی اجرا کنید. محیط موردنیاز به‌شکل خودکار برای کاربر Bitnami بارگذاری می‌شود.

برای نمونه می‌توانید فرمان‌های زیر را اجرا کنید تا بفهمید چه نسخه‌ای از ابزارها نصب شده است:

php --version
PHP 5.5.25 (cli) (built: Jun  8 2015 12:31:52)
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.4-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies
mysql --version
/opt/bitnami/mysql/bin/mysql.bin  Ver 14.14 Distrib 5.6.25, for linux-glibc2.5 (x86_64) using  EditLine wrapper
httpd -v
Server version: Apache/2.4.12 (Unix)
Server built:   Jun  8 2015 08:43:35