راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

تغییر رمز عبور پیش‌فرض مدیر در Odoo

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

تغییر رمز عبور PostgreSQL

برای تغییر رمز عبور PostgreSQL از دستور زیر استفاده کنید:

psql -U postgres postgres=# alter user postgres with password 'NEW_PASSWORD'; postgresl=# \q

بازنشانی رمز عبور PostgreSQL

اگر رمز عبور پایگاه داده‌ی PostgreSQL خود را به یاد نمی‌آورید، می‌توانید با دنبال کردن مراحل زیر رمز عبور خود را بازنشانی و رمز عبوری جدید تعیین کنید:

روش احرازهویت را در فایل پیکربندی (/opt/bitnami/postgresql/data/pg_hba.conf) از md5 به trust تغییر دهید و پیکربندی را دوباره بارگذاری کنید.

sudo sed -ibak 's/^\([^#]*\)md5/\1trust/g' /opt/bitnami/postgresql/data/pg_hba.conf sudo -u postgres pg_ctl reload

به پایگاه داده‌ی PostgreSQL متصل شوید و رمز عبور جدیدی تعیین کنید:

psql -U postgres postgres=# alter user postgres with password 'NEW_PASSWORD'; postgresl=# \q

در نهایت دوباره روش احراز صلاحیت را به md5 بازگردانده و پیکربندی قدیمی PostgreSQL را دوباره بارگذاری کنید:

sudo sed -i 's/^\([^#]*\)trust/\1md5/g' /opt/bitnami/postgresql/data/pg_hba.conf sudo -u postgres pg_ctl reload

اکنون می‌توانید با رمز عبور جدید به PostgreSQL متصل شوید.