راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

درک پیکربندی پیش‌فرض فایل Htaccess در Zurmo

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

یکی از اصلی‌ترین اهداف ما پیکربندی اپلیکشن‌های Bitnami به امن‌ترین شکل ممکن است. به همین دلیل پیکربندی‌ فایل‌های .htaccess را به فایل‌های پیکربندی اصلی اپلیکیشن منتقل و گزینه‌ی AllowOverride را به‌شکل پیش‌فرض روی None تنظیم کرده‌ایم.

فایل‌های .htaccess

محتوای فایل‌های .htaccess به فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/htaccess.conf منتقل شده است. برای نمونه:

  • فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-app.conf فایل پیکربندی اصلی اپلیکیشن است. این فایل هم‌چنین منشا فایل htaccess.conf است.
<Directory "/opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs">     Options +MultiViews     AllowOverride None     <IfVersion < 2.3 >     Order allow,deny     Allow from all     </IfVersion>     <IfVersion >= 2.3>     Require all granted     </IfVersion> </Directory> Include "/opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/htaccess.conf"

 

  • فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/htaccess.conf شامل تمام محتواهای مورد نیاز فایل‌های .htaccess است که اپلیکیشن به آن نیاز دارد. این فایل معمولن به شکل زیر است:
<Directory /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs/cache>   Deny from all </Directory> <Directory /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs/images>   # Protect against bug 28235   <IfModule rewrite_module>     RewriteEngine On     RewriteCond %{QUERY_STRING} \.[^\\/:*?\x22<>|%]+(#|\?|$) [nocase]     RewriteRule . - [forbidden]   </IfModule> </Directory> <Directory /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs/includes>   Deny from all </Directory> <Directory /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs/languages>
  Deny from all </Directory> <Directory /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs/maintenance>   Deny from all </Directory> <Directory /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs/maintenance/archives>   Deny from all </Directory> <Directory /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs/serialized>   Deny from all </Directory>

 

اضافه کردن بخشی جدید به فایل .Htaccess هنگام نصب یک پلاگین

برخی پلاگین‌ها هنگام نصب، یک فایل .htaccess در دایرکتوری /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs یا /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs//plugins ایجاد می‌کنند که Apache قادر به خواندن آن‌ها نیست. به همین دلیل توصیه آن است که محتوای این فایل‌ها را به فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/htaccess.conf منتقل کنید. برای انجام این کار مراحل زیر را طی کنید:

  • ورودی جدیدی به فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/htaccess.conf اضافه کنید، در آن مسیر فایل htaccess را (/opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs یا /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs//plugins) مشخص کنید و محتوای زیر را در آن paste کنید.

نکته: به جای CONTENT، محتوای فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs/.htaccess را که پلاگین ایجاد کرده است، قرار دهید.

  • Apache را دوباره راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart