راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

فعال‌سازی پشتیبانی از فروشگاه‌های چندگانه در Prestashop

Time To Read ۳ دقیقه
Date ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

مراحل زیر را طی کنید:

  • وارد پیش‌خوان مدیریتی PrestaShop شوید.
  • از منوی Shop Parameters وارد بخش General شوید، پشتیبانی از فروشگاه‌های چندگانه را فعال و تغییرات را ذخیره کنید.

  • از منوی Advanced Parameters وارد بخش Multistore شوید. شما می‌توانید گروه فروشگاهی مشابهی را به اشتراک بگذارید یا یک گروه جدید ایجاد کنید. در این مثال گروه فروشگاهی پیش‌فرض به اشتراک گذاشته شده است. به فروشگاه اصلی‌ خود بروید (در این نمونه این فروشگاه PrestaShop است) و روی دکمه‌ی Add new Shop کلیک کنید.

  • نام فروشگاه را وارد و دسته‌بندی‌های مرتبط و داده‌هایی را انتخاب کنید که (در صورت نیاز) می‌خواهید از فروشگاهی دیگر استخراج شوند. این تنظیمات غیرقابل تغییر هستند. پس از اتمام کار روی Save کلیک کنید.
  • با کلیک روی گزینه‌ی Click here to set a URL for this shop، آدرس فروشگاه را تغییر دهید. Domin و SSL Domin فروشگاه جدید را وارد کنید. همچنین Physical URL را نیز انتخاب کنید (این آدرس به‌شکل پیش‌فرض /prestashop/ است، اما اگر PrestaShop را به آدرس root منتقل کرده‌اید، آن را تغییر دهید). تغییرات را ذخیره کنید.

  • فایل /opt/bitnami/apps/prestashop/conf/htaccess.conf را ویرایش و خطوط زیر را در بخش ifModule mod_rewrite.c اضافه کنید. به جای example.com دامنه‌ی فروشگاه خود را قرار دهید.
<IfModule mod_rewrite.c> ... RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule . - [E=REWRITEBASE:/prestashop/] RewriteRule ^api/?(.*)$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L]
# Images RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$1$2$3.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$1$2$3$4.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4$5.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5$6.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6$7.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^c/([0-9]+)(\-[\.*_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2$3.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^c/([a-zA-Z_-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2.jpg [L] # AlphaImageLoader for IE and fancybox RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$
RewriteRule ^images_ie/?([^/]+)\.(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L] # Dispatcher RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^.*$ - [NC,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^.*$ %{ENV:REWRITEBASE}index.php [NC,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule . - [E=REWRITEBASE:/prestashop/] RewriteRule ^api/?(.*)$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L]
# Images RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$1$2$3.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$1$2$3$4.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4$5.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5$6.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6$7.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^c/([0-9]+)(\-[\.*_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2$3.jpg [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^c/([a-zA-Z_-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2.jpg [L] # AlphaImageLoader for IE and fancybox
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^images_ie/?([^/]+)\.(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L] # Dispatcher RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^.*$ - [NC,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com:443$ RewriteRule ^.*$ %{ENV:REWRITEBASE}index.php [NC,L] ... </IfModule>
  • سرور Apache را دوباره راه‌اندازی کنید.
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

اکنون می‌توانید به فروشگاه جدید خود دسترسی داشته باشید.