راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

Redirect دامنه‌های سفارشی به سرور Apache در OwnCloud

Time To Read ۲ دقیقه
Date ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
  • برای برنامه‌‍ی خود ServerAlies را به فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-vhosts.conf اضافه کنید. این گزینه هنگام تطابق درخواست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن برای مشخص کردن نام‌های جایگزین برای یک هاست استفاده می‌شود. به این مثال توجه کنید:
<VirtualHost *:80> ServerName app.example.com ServerAlias www.app.example.com app.example.org www.app.example.uk.org ... <VirtualHost *:443> ServerName app.example.com ServerAlias www.app.example.com app.example.org www.app.example.uk.org
  • بررسی کنید که فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-vhosts.conf شامل فایل httpd-vhosts.conf باشد. این فایل باید خطی مانند خط زیر را داشته باشد:
Include "/opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-vhosts.conf"

اگر این خط وجود نداشت آن را به فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-vhosts.conf اضافه کنید. فقط به جای APPNAME، نام دایرکتوری برنامه‌‌ی خود را درج کنید.

نکته: بعد از تغییر فایل‌های پیکربندی، آپاچی را دوباره راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.

Redirect دامنه‌ی www.myapp.example.com به myapp.example.com

این شیوه‌ی redirect تمرین خوبی برای بهبود سئو است.

  • متن زیر را به فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-vhosts.conf برنامه‌ی خود اضافه کنید.
<VirtualHost *:80> ServerName app.example.com ServerAlias www.app.example.com RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://%1$1 [R=permanent,L] ... <VirtualHost *:443> ServerName app.example.com ServerAlias www.app.example.com RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ https://%1$1 [R=permanent,L] ...
  •  بررسی کنید که فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-vhosts.conf شامل فایل httpd-vhosts.conf باشد. این فایل باید خطی مانند خط زیر را داشته باشد:
Include "/opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-vhosts.conf"

اگر این خط وجود نداشت آن را به فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-vhosts.conf اضافه کنید. فقط به جای APPNAME، نام دایرکتوری برنامه‌ی خود را درج کنید.

نکته: بعد از تغییر فایل‌های پیکربندی، آپاچی را دوباره راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.

Redirect دامنه‌ی myapp.example.com به www.myapp.example.com

  • متن زیر را به فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-vhosts.conf برنامه‌ی خود اضافه کنید.یا اگر می‌خواهید این redirect به‌شکل پیش‌فرض به تمام برنامه‌های نصب شده‌ اعمال شود، آن را به VirtualHost پیش‌فرض در فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami.conf اضافه کنید.
<VirtualHost *:80>   ServerName app.example.com   ServerAlias www.app.example.com   RewriteEngine On   RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]   RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]  ... <VirtualHost *:443>   ServerName app.example.com   ServerAlias www.app.example.com   RewriteEngine On   RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]   RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]  ...
  • اگر از فایل httpd-vhosts.conf برای برنامه‌‌ی خود استفاده می‌کنید، بررسی کنید که فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-vhosts.conf شامل فایل httpd-vhosts.conf باشد. این فایل باید خطی مانند خط زیر را داشته باشد:
Include "/opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-vhosts.conf"

اگر این خط وجود نداشت آن را به فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-vhosts.conf اضافه کنید. فقط به جای APPNAME، نام دایرکتوری برنامه‌ی خود را درج کنید.

نکته: بعد از تغییر فایل‌های پیکربندی، آپاچی را دوباره راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.